NIE TYLKO WSPÓŁCZESNOŚĆ

Różnica w odbiorze i rozumie­niu tych pojęć między inteligentem niespecjalistą a robotnikiem czy chłopem maleje, mają oni w ich zakresie coraz bardziej wspólny język, coraz więk­sze możliwości porozumienia. „Rewolucja oświato­wa” — bo to, w czym żyjemy, jest rewolucją oświa­tową — staje się czynnikiem jednoczącym naród przez rozszerzanie zakresu spraw, w których ponad- warstwowe i ponadklasowe wzajemne rozumienie się jest możliwe.Naród to jednak nie tylko współczesność. To tak­że historia, która ukształtowała naród. Nie ma jed­nolitości narodu bez wspólnej, co do ogólnego prze­biegu, wizji procesu dziejowego, który go ukształ­tował. Rozbijał ten wspólny obraz procesu dziejo­wego pogląd, że historia to tylko działania rządzą­cych, władców i klas rządzących. Rozbijał także ten obraz pogląd, że historia to tylko dzieje mas uci­skanych i walczących z rządzącymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!