DALSZY CZŁON

Tym dalszym członem jest hasło „zor­ganizowanego narodu ’. W społeczeństwie demokra­tycznym naród jako całość jest zorganizowany w państwie, i tylko w państwie, społeczne i poli­tyczne organizacje wewnątrz narodu obejmują nie całość, lecz poszczególne części narodu, grupy spo­łeczne i polityczne składające się na naród. Hasło organizacji narodu jako całości obok państwa — a raczej nie obok, bo jako siły kierującej pań­stwem — jest wyrazem dążenia do monopolizacji przez tę „organizację narodu” całości funkcji kie­rowniczych w narodzie poza państwem i ponad państwem, jest hasłem monopartyjności w zawoalo- wanej, jak w nacjonalizmie polskim, czy jawnej, jak w faszyzmie lub hitleryzmie, postaci, ale jest zawsze hasłem monopartyjności, bo żądaniem, by tylko „organizacja narodu” kierowana przez „świa­domych” członków narodu miała wpływ polityczny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!